Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin rekrutacji

Czcionka:

Regulamin rekrutacji uczestników Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Domem.

2. Uczestnikiem Domu może zostać osoba która spełnia następujące warunki:

1) jest mieszkańcem miasta Rawa Mazowiecka,

2) ukończyła 60 lat,

3) jest nieaktywna zawodowo,

4) jest osobą samodzielną lub wymagającą niewielkiej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych.

§ 2

1. Przebieg rekrutacji uczestników do Domu obejmuje:

1) złożenie wniosku o skierowanie do Domu,

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej,

3) wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt,

4) pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Domu i jego przestrzegania,

5) udzielenie informacji do karty informacyjnej uczestnika,

6) wydanie decyzji administracyjnej.

2. Wniosek o skierowanie do Domu składa się na piśmie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

3. W przypadku gdy liczba wniosków o skierowanie do Domu przekroczy liczbę dostępnych miejsc w tym Domu, decyzję o skierowaniu wydaje się w kolejności wpływu wniosków pod warunków spełniania warunków o których mowa w § 1.

4. Osoby spełniające warunki formalne, które z powodu braku wolnych miejsc nie uzyskają skierowania do Domu wpisuje się na listę rezerwową i wnioski tych osób rozpatruje się z chwilą zwolnienia miejsca w Domu w kolejności wynikającej z listy rezerwowej.

§ 3

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o miejsce w Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej oraz uczestników jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

2. Dane osobowe osób ubiegających się o miejsce w Domu Seniora oraz uczestników przetwarzane będą w celu rekrutacji i uczestnictwa w Domu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 100 ust 2.

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

5. Osoba ubiegająca się o miejsce w Domu, uczestnik mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o pomocy społecznej jest obligatoryjne, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji świadczenia lub usługi.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny