Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestników Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej Domem.

2. Uczestnikiem Domu może zostać osoba która spełnia następujące warunki:

1) jest mieszkańcem miasta Rawa Mazowiecka,

2) ukończyła 60 lat,

3) jest nieaktywna zawodowo,

4) jest osobą samodzielną lub wymagającą niewielkiej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych.

§ 2

1. Przebieg rekrutacji uczestników do Domu obejmuje:

1) złożenie wniosku o skierowanie do Domu,

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej,

3) wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt,

4) pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Domu i jego przestrzegania,

5) udzielenie informacji do karty informacyjnej uczestnika,

6) wydanie decyzji administracyjnej.

2. Wniosek o skierowanie do Domu składa się na piśmie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

3. W przypadku gdy liczba wniosków o skierowanie do Domu przekroczy liczbę dostępnych miejsc w tym Domu, decyzję o skierowaniu wydaje się w kolejności wpływu wniosków pod warunków spełniania warunków o których mowa w § 1.

4. Osoby spełniające warunki formalne, które z powodu braku wolnych miejsc nie uzyskają skierowania do Domu wpisuje się na listę rezerwową i wnioski tych osób rozpatruje się z chwilą zwolnienia miejsca w Domu w kolejności wynikającej z listy rezerwowej.

§ 3

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o miejsce w Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej oraz uczestników jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

2. Dane osobowe osób ubiegających się o miejsce w Domu Seniora oraz uczestników przetwarzane będą w celu rekrutacji i uczestnictwa w Domu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 100 ust 2.

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

5. Osoba ubiegająca się o miejsce w Domu, uczestnik mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o pomocy społecznej jest obligatoryjne, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji świadczenia lub usługi.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny