Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Ogłoszenie

Utworzono dnia 07.07.2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 22a, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

I. Stanowisko pracy: Pracownik socjalny

II. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

- ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

2. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

3. Umiejętność asertywnego prowadzenia pracy z klientem.

4. Umiejętność samodzielnego działania i organizacji pracy.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Dobra znajomość obsługi komputera.

7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dokonywanie diagnozy środowiskowej osób i rodzin.

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Prowadzenie pracy socjalnej.

4. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej.

5. Prowadzenie działań będących w kompetnecji pracownnika socjalnego, a wynikających z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej.

6. Podejmowaniei realizowanie współpracy z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

V.Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys zawodowy

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom wraz z suplementem), kwalifikacje i ewentualnie dotychczasowe zatrudnienie.

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys zawodowy CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie MOPS, I piętro, ul. Krakowska 22a Rawa Mazowiecka,

- przesłać na adres mailowy: kontakt@mopsrawa.naszops.pl

- przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 22a, 96-200 Rawa Mazowiecka

w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020r do godziny 15:00

VII. Dodatkowe informacje:

1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu.

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt@mopsrawa.naszops.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie:

- art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

oraz

- art 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od skończonej rekrutacji, a w przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje – 2 lata

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny