Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb stąd też zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy zaś potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomoc społeczna obejmuje:

  • świadczenia niepieniężne (praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze)

  • świadczenia pieniężne (zasiłki)

po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej.

Kryteria dochodowe.

Prawo do świadczeń (przede wszystkim pieniężnych) z pomocy społecznej przysługuje gdy:

  • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 776 netto

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 netto.

Ważne

Za dochód – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uważa się wszelkie dochody pochodzące z wykonywanej pracy (stałej bądź dorywczej), świadczenia emerytalne czy rentowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne, dodatek mieszkaniowy.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. Mogą być także udzielane z urzędu. Warunkiem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest umożliwienie przez osobę ubiegającą się, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podczas którego badana jest sytuacja osobista, rodzinna i majątkowa wnioskodawcy.

Ważne

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art 4 ustawy o pomocy społecznej). Brak współdziałania osoby lub rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji w sprawie świadczenia lub wstrzymania świadczeń.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny