Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Procedura udzielania zasiłku szkolnego

Podmioty uprawnione

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Formy udzielania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124 zł = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

 • klęska żywiołowa,

 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,

 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,

 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ
  na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

Tryb wnioskowania

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,

 • opiekunowie prawni uczniów,

 • pełnoletni uczniowie,

 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu.

Miejsce złożenia wniosku

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Krakowska 22a.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny