Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

ul. Krakowska 22A, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

ul. Krakowska 22a

tel. 46 811 57 00

669 111 338

e-mail: kontakt@mopsrawa.naszops.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 22a jest jednostką organizacyjną Miasta Rawa Mazowiecka powołaną Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marca 1990r. nr XII/55/90 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Ośrodek działa na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/215/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz w oparciu o ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

Zadania

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw:

1) z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3) z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5) z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6) z dnia 19 sierpnia o ochronie zdrowia psychicznego,

7) z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

8) z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

9) z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

10) z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

11) z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Struktura organizacyjna MOPS

1) Dyrektor,

2) Zastępca Dyrektora,

3) Główny Księgowy,

4) Działy:

- Pomocy Środowiskowej,

- Usług Opiekuńczych,

- Dział Świadczeń Rodzinnych,

- Dział Świadczeń Pomocy Społecznej,

- Dział Administracyjny,

5) Samodzielne stanowiska pracy

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informujemy, że: :

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt@mopsrawa.naszops.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c, lit. d, lit.e, art. 9 ust.2 lit. b, lit. c, lit. f, lit. g, lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w odniesieniu do osób objętych zakresem działania ustaw:

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 100 ust 2

- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - art 29 ust 1

- z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - art 24 ust 1

- z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-art. 22 ust. 1

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - art. 9c ust. 1

- z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - art. 7 ust 1

- z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych

- z dnia 4 czerwca 1997r Prawo energetyczne.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o świadczeniach rodzinnych

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- ustawy Prawo energetyczne,

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych

jest obligatoryjne, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji świadczenia lub usługi.

 

Archiwum strony BIP

Informacje

Liczba wyświetleń: 9725
Utworzono dnia: 26.03.2021

Historia publikacji

  • 30.03.2021 10:07, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 30.03.2021 10:06, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 30.03.2021 10:05, Administrator
    Edycja strony: Strona główna