Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Regulamin DDS

Regulamin Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej Domem.

2. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych.

3. W Domu jest 30 miejsc dziennego pobytu. Dom nie zapewnia miejsc całodobowego pobytu.

4. Dom prowadzony jest w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, a znajduje się przy ul. Warszawskiej 12 w Rawie Mazowieckiej.

5. Dom świadczy usługi w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Funkcjonowanie Domu finansowane jest z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

7. Podstawę działalności Domu stanowi:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) Regulamin organizacyjny MOPS,

3) niniejszy regulamin.

§ 2

Cele i zasady pobytu

1.Celem Domu jest aktywizacja społeczna seniorów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Pobyt w Domu odbywa się na zasadach:

1) poszanowania godności, wolności i dóbr osobistych każdego uczestnika,

2) zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa,

3) zapewnienia wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika,

4) integracji między seniorami a środowiskiem lokalnym.

§ 3

Zakres świadczonych usług

1. Dom świadczy w szczególności następujące usługi:

  1. socjalne, w tym posiłek,

  2. edukacyjne,

  3. kulturalno-oświatowe,

  4. sportowo-rekreacyjne,

  5. aktywności ruchowej (kinezyterapii),

  6. aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

  7. terapii zajęciowej.

2. Usługi świadczone są przez kadrę merytoryczną Domu oraz podmioty zewnętrzne i specjalistów zaangażowanych do realizacji poszczególnych form wsparcia.

§ 4

Prawa i obowiązki uczestników

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach oferowanych przez Dom na terenie placówki i poza jej siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych,

2) przebywania na terenie Domu w godzinach jego pracy,

3) korzystania, w obecności kadry Domu lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć ze sprzętów będących na wyposażeniu Domu (sprzęt audiowizualny, komputerowy, AGD, sportowy i inny przeznaczony do prowadzenia zajęć) w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

4) korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników,

5) korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajeciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:

1) aktywnego udziału w organizowanych zajęciach i innych formach aktywności (w tym integracji ze społecznością lokalną) stosownie do swoich możliwości;

2) współpracy z odpowiednim pracownikiem Domu w opracowaniu indywidualnego planu wsparcia uczestnika;

3) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników,

4) dbania o mienie Domu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,

5) dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Domu,

6) przestrzegania zasady zmiany obuwia w sezonie zimowym,

7) zmiany obuwia w przypadku uczestniczenia w zajęciach ruchowych,

8) zachowania kultury osobistej,

9) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;

10) niezwłocznego zgłaszania kadrze Domu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń,

11) zgłaszania każdorazowo planowanej nieobecności co najmniej jeden dzień wcześniej,

12) każdorazowego informowania personelu o zamiarze opuszczenia Domu w trakcie zajęć lub w czasie jego działania i potwierdzania wyjścia własnoręcznym podpisem w książce wyjść uczestników,

13) terminowego wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu,

14) stosowania się do wskazówek kadry Domu i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć,

15) ponoszenia odpowiedzialnośći za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.

3. Uczestnikom Domu zabrania się:

1) wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Domu, a także przebywania na terenie Domu pod ich wpływem,

2) palenia wyrobów nikotynowych i papierosów elektronicznych wewnątrz placówki,

3) wynoszenia sprzętów przeznaczonych do wykorzystania na terenie Domu,

4) samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek,

5)wprowadzania na teren Domu osób nieupoważnionych,

6) wprowadzania na teren Domu zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,

7) wnoszenia na teren Domu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczesnika, szczególnie o wysokiej wartości.

§ 5

Zasady i kryteria przyznawania miejsca

1. Miejsce w Domu przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, zwanego dalej “Dyrektorem Ośrodka”, na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Decyzja o przyznaniu miejsca w Domu określa jednocześnie termin, na jaki miejsce zostaje przyznane oraz wysokość odpłatności za pobyt i sposób jej ponoszenia.

3. skreślony

4. Pobyt w Domu jest odpłatny na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

5. Opłaty za pobyt wnoszone są na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, z dołu, do 15-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

6. Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje:

1) osób, których stan zdrowia wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym osób leżących,

2) osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,

3) osób, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne.

7. W przypadku bieżącego braku miejsc w Domu, tworzy się listę osób oczekujących na miejsce w Domu, a osoby umieszczone na liście oczekujących otrzymują informację pisemną o umieszczeniu ich na takiej liście z podaniem pozycji na liście.

8. Uchylenie decyzji o przyznaniu miejsca w Domu następuje w szczególności w przypadku:

1) rezygnacji uczestnika z pobytu w Domu,

2) stanu zdrowia uczestnika wymagającego innego rodzaju wsparcia,

3) naruszenia obowiązków uczestnika lub zakłócania prawidłowego funkcjonowania Domu,

4) nieuzasadnionej nieobecności uczestnika w Domu trwającej dwa tygodnie,

5) nie przestrzegania Regulaminu Domu.

9. Zasady rekrutacji uczestników Domu określa odrębny regulamin.

§ 6

Nadzór i organizacja

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Dyrektor Ośrodka.

2. Bezpośrednią koordynację działalności Domu prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka pracownik Domu.

3. Usługi na rzecz uczestników świadczone są na podstawie i zgodnie z:

1) indywidualnym planem wsparcia - opracowanym wspólnie z uczestnikiem z uwzględnieniem, jeśli jest to konieczne, opinii innych specjalistów, opartym na stanie zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, indywidualnych potrzebach, zainteresowaniach i pasjach uczestnika;

2) planem pracy Domu opracowanym przez personel merytoryczny Domu, zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka.

§ 7

Dokumentacja Domu

1. Dokumentacja uczestnika gromadzona jest w jego indywidualnych aktach.

2. Dokumentacja ta obejmuje w szczególności:

1) kopię decyzji administracyjnej przyznającej miejsce pobytu w Domu, określającej termin tego pobytu i wysokość odpłatności,

2) kartę informacyjną osoby ubiegającej się o miejsce w Domu

3) zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu,

4) oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności, zapoznaniu się z Regulaminem Domu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień,

5) inne dokumenty związane bezpośrednio z pobytem uczestnika w Domu,

6) kopię decyzji administracyjnej w sprawie uchylenia prawa do miejsca w Domu.

3. Akta uczestników prowadzi kierownik Domu.

4. Dokumentację Domu stanowią w szczególności:

1) listy obecności uczestników,

2) książka wyjść uczestników,

3) rozliczenia odpłatności za pobyt w Domu,

4) plany pracy,

5) sprawozdania,

6) pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania Domu.

4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji uczestników i Domu przypisana jest odpowiednio kadrze Domu w ich zakresach czynności.

§ 8

Skargi i wnioski

Uczestnikowi przysługuje prawo składania skarg i wniosków do Dyrektora Ośrodka.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik Domu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia.

2. Dom nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika przebywającego poza placówką – zarówno wtedy, gdy samodzielne wyjście zostało zgłoszone kadrze i odnotowane w książce wyjść, jak również gdy uczestnik opuścił placówkę bez dopełnienia tego obowiązku.

3. Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę, dokumenty jak i inne wartościowe przedmioty wniesione przez uczestnika do placówki.

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor Ośrodka.

5. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny